คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านไร่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัตงานงานทะเบียนราษฎรฯ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฎิบัติงานการแจกเบี้ยยังชีพ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 
คู่มือการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานกองการประปา วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด