แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตำบลบ้านไร่ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด