แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลนายาง เรื่อง ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลนายาง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลนายาง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลนายาง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลนายาง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑- ๒๕๖๔) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด