พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ฯ 
2ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
3ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ยุทธศาสต์การพัฒนา 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตำบลบ้านไร่ 
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
4ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองการประปา 
2 คู่มือการปฎิบัติงานการแจกเบี้ยยังชีพ 
3 คู่มือการปฏิบัตงานงานทะเบียนราษฎรฯ 
4 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง 
5 คู่มือการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์ 
6คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
7 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านไร่ 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ ตามมาตรา ๗ วรรคสอง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านไร่ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 
2ประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
3ประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) 
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) 
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) 
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑) 
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) 
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑) 
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑) 
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) 
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) 
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) 
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) 
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) 
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) 
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) 
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (ตามแบบ สขร.๑) 
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) 
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) 
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) 
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) 
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) 
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) 
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.) 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (ตามแบบ สขร.๑) 
24ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
25ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การบริหารงบประมาณ 
2การบริหารงานของหน่วยงาน 
3การให้บริการประชาชน 
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ 
5พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
6ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
8 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒ 
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
10 สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ตาม ม.๙ ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
11 สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือนตาม ม.๙ (๘) ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
12 สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือนตาม ม.๙ (๘) ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
13 สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือนตาม ม.๙ (๘) ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
14 สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือนตาม ม.๙ (๘) ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
15 สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือนตาม ม.๙ (๘) ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
16 สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือนตาม ม.๙ (๘) ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 
17 สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือนตาม ม.๙ (๘) ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
18 สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือนตาม ม.๙ (๘) ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
19 สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือนตาม ม.๙ (๘) ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
20 สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือนตาม ม.๙ (๘) ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
21 สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือนตาม ม.๙ (๘) ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
22 สรุปผลการจัดหาพัสดุุแต่ละรอบเดือนตาม ม.๙ (๘) ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
23 สรุผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือนตาม ม.๙ (๘) ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
24 สรุปผลการจัดหาพัดุแต่ละรอบเดือน ตาม ม.๙ (๘) ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
25 สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ตาม ม.๙ (๘) ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
26 สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ตาม ม.๙ (๘) ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 
27 สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ตาม ม.๙ (๘) ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
28การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อฯ 
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
3แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
4 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
5ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กชุมชนตลาดสด สายบ้านหมอเปี๊ยกเชื่อมต่อถนนทางหลวงสาย 3011 
6 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
7 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง สัญญาซื้อขายรถบรรทุกขยะ 
8ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
9ประการศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563