ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 5/2563)
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2563
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด