ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2562
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลป่าแดด
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศ
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า บรรดาชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย ซึ่งมีภูมิลำเนาตามพระราชบัญยัติรับราชการทหารอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแสดงตนเพื่อลงบัญีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในเวลาปฏิบัติราชการทุกวัน เชื่อมโยง ...
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับสู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด