ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง การเก็บ และขนมูลฝอยเทศบาลตำบลตากฟ้า
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศวันเวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอควร สามารถอ่านแผนการจัดเก็บและขนมูลฝอยได้ตามเอกสารแนบนี้ อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 รายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด