ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ของรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ในวันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตำบลบ้านทับ
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 นายเอกสิทธิ์ วงค์ใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายคาดี เมฆาปราโมทย์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ขี้มูกน้อย หมู่ที่ 13 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และนายอรรถวิทย์ ดิลกเมธาวี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 6 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้เข้าพบท่านส.ส.ศรีเรศ โกฏิคำลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตำบลบ้านทับ 1.เรื่องความเดือดร้อนและขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะหน้าร้อน(หน้าแล้ง)ของชาวบ้านบ้านกิ่วสะแวกหมู่ที่ 9 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 2. เรื่องความเดือดร้อน ในเรื่องของราคาปุ๋ย – ยา ที่ใช้การทำการเกษตร ที่มีราคาแพง สร้างปัญหาและภาระหนี้สินให้กับเกษตรกร 3.เรื่องการขอความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ สนับสนุน หลังคาโบสถ์ ของบ้านทุ่งแก หมู่ที่ 6 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ในช่วงกำลังจะก่อสร้าง และยังขาดในเรื่องของกระเบื้องหลังคา(เมทัลชีท) พร้อมยื่นหนังสือถึงท่านส.ส.ศรีเรศ โกฎคำลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัยให้กับครูใหญ่ ร.ร.ตชด.บ้านแม่ลอง
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565
วันที่ 12 มกราคม 2565 นายเอกสิทธิ์ วงค์ใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ได้เป็นตัวแทนบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัยให้กับครูใหญ่ ร.ร.ตชด.บ้านแม่ลอง ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1000 ชิ้น เชื่อมโยง ...
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ กิจกรรม การอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานราชการ ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมละกอนหลวง โรงเรียนมัธยมแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด