ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2563 ของศูนย์ อปพร
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ นายสมพล อนุรักษ์วนภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เป็นประธานในพิธีเปิด.การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2563 ของศูนย์ อปพร.อบต.บ้านทับ การฝึกอบรมกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ, โรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกุลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และสถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ต้อนรับศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “การบริหารจัดการองค์กรและชุมชนที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการสร้างนวัตกรรมชุมชน”
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563
วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ นายจม เตชะแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ ไทยอุดมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “การบริหารจัดการองค์กรและชุมชนที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการสร้างนวัตกรรมชุมชน” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 เชื่อมโยง ...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ช่วง 7 วันอันตราย
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอแม่แจ่ม สถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม สาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านทับ ฯลฯ ได้ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนตชด.บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทับ
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 อบต.บ้านทับจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนตชด.บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทับภายใต้โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลบ้านทับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับส่วนราชการอำเภอแม่แจ่ม และภาคีเครือข่าย ซึ่งมีบริการตรวจรักษาโรค บริการตัดผม บริการขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนฯเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และงานบริการอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลบ้านทับ นายสมพล อนุรักษ์วนภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และตัวแทนครัวเรือน เข้าร่วมพิธี เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด