ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2562 (25/09/2562)
หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลป่าแดด (25/09/2562)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 (05/09/2562)
ประกาศ (03/09/2562)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับสู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562 (21/08/2562)
แจ้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนในท้องที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นประชาชนเกี่ (16/08/2562)
การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดิน (15/08/2562)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2562 (14/05/2562)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2562 (22/04/2562)
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่าวันที่ 11-17 เมษายน 2562 (11/04/2562)