ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 |
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม ของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ประจำปี 2561 (02/11/2561)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน “ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ประจำปี พ.ศ. 2561 (02/11/2561)
โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (WWF-CPF) (02/11/2561)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับหมู่บ้าน (02/11/2561)
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (02/11/2561)
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (02/11/2561)
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม (02/11/2561)
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ (02/11/2561)
ประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 (02/11/2561)
ประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 4/2561 (02/11/2561)