ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ ศศช.บ้านมืดหลอง หมู่ที่ 2 (23/08/2562)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแนวทางที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต (05/08/2562)
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 (05/08/2562)
พิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า บ้านกอกน้อย, บ้านของ ตำบลปางหินฝน และบ้านมืดหลอง ตำบลบ้านทับ ณ ร้านค้าชุมชน ประชารัฐ บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (18/06/2562)
ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (28/05/2562)
กิจกรรมปลูกต้นไม้ (18/05/2562)
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ (13/05/2562)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (17/04/2562)
โครงการส่งเสริม พัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ (11/04/2562)
ประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการปลูกป่าแนวใหม่ ในพื้นที่เขาสูงชัน ลุ่มน้ำ 1,2 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (11/04/2562)