สัญญาอื่นๆ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ถนนลูกรังปรับเกลี่ยสายแก้มลิงคลองลึก หมู่ที่ 7 (02/04/2562)
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง (27/03/2562)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (27/03/2562)
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแม่ทองหล่อ หมุ่ที่ 2 (18/03/2562)
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประตูน้ำ หมู่ที่ 6 (18/03/2562)
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงสีสหกรณ์ ม.1 (01/03/2562)
สัญญาจ้างโครงการพัฒนาการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลนครชุม (23/01/2562)
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ส่ายหลังโรงสีสหกรณ์) ม.1 (21/01/2562)
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายสนิท ศิลา ม.9 (03/01/2562)