- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด สายทางบ้านร่องเคาะ - หัวทุ่ง ลป 4017 (บริเวณบ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/09/2562)
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการระรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด สายทางบ้านร่องเคาะ - หัวทุ่ง ลป 4017 (บริเวณบ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9) (30/08/2562)
ประกาศเชิญชวน ประกาศผู้ชนะ และสัญญาจ้าง เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสบลืน หมู่ 7 - บ้านร่องเคาะ หมู่ 9 (01/08/2562)
ประกาศเชิญชวน ประกาศผู้ชนะ และสัญญาจ้าง เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านแม่ลืน หมู่ 5-บ้านแม่สงเหนือ หมู่ 6 (01/08/2562)
ประกาศเชิญชวน องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหม่ หมู่ที่ 9 (25/02/2562)