ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 |  13 | 14 | 15 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/02/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/02/2564)
รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ตำแหน่งครูจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) (08/02/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 7 รายการ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (06/02/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (04/02/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลแบ่งเขตเลือกตั้งฯ โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (04/02/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบแก้ว โครงการเทิดทูนและปกปป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (21/01/2564)
ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (19/01/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย (14/01/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้อกงันภัยแก่ประชาชน (14/01/2564)