กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
พระราชกฤษฎีกา (28/08/2562)
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 (เล่ม 123 ตอนที่ 54 ก 25 พฤษภาคม 2549) (31/07/2562)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (31/07/2562)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (31/07/2562)
ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (26/02/2562)
ประมาวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (26/02/2562)