โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
โครงสร้างองค์กร ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7(1) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 291 ง 27 พฤศจิกายน 2560 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด