สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ถนนลูกรังปรับเกลี่ยสายแก้มลิงคลองลึก หมู่ที่ 7 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแม่ทองหล่อ หมุ่ที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประตูน้ำ หมู่ที่ 6 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงสีสหกรณ์ ม.1 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างโครงการพัฒนาการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลนครชุม วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ส่ายหลังโรงสีสหกรณ์) ม.1 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายสนิท ศิลา ม.9 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด