สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7(3)  ตาม ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 291 ง 27 พฤศจิกายน 2560 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด