ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด สายทางบ้านร่องเคาะ - หัวทุ่ง ลป 4017 (บริเวณบ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการระรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด สายทางบ้านร่องเคาะ - หัวทุ่ง ลป 4017 (บริเวณบ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน ประกาศผู้ชนะ และสัญญาจ้าง เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสบลืน หมู่ 7 - บ้านร่องเคาะ หมู่ 9 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน ประกาศผู้ชนะ และสัญญาจ้าง เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านแม่ลืน หมู่ 5-บ้านแม่สงเหนือ หมู่ 6 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหม่ หมู่ที่ 9 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด