ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองการศึกษา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานรบันทึกข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานกองการศึกษา ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทับคล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทับคล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบบลทับคล้อ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลทับคล้อ จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2565) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถตรวจการณ์ (๔ ประตู ) หมายเลขทะเบียน กต ๓๐๙๖ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสมนาคุณสำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง (ตู้ลำโพงทรงลูกเต๋าซับเบส 18 นิ้ว) หมายเลขครุภัณฑ์ 462-54-0016 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาล (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25566 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กิจกรรมอบรมครอบครัวต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง) เพื่อใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Wเศรษฐกิจพอเพียง" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ปรกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล (กิจกรรมอบรมครอบครัวต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศดทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 พิจิตรเกมส์และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 5 บึงสีไฟเกมส์ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลทับคล้อตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านบริการชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาจง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น บ่อน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๑-๖๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาบลตำบลทับคล้อ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคักเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทางสำหรับ รับ - ส่ง นักแสดงรำพุทธสาวิกาบูชาหลวงพ่อเพชร โครงการจัดริ้วขบวนแห่บัวพุทธบูชา งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทางสำหรับ รับ - ส่ง นักแสดงรำพุทธสาวิกาบูชาหลวงพ่อเพชร โครงการจัดริ้วขบวนแห่บัวพุทธบูชา งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งพานบัวพุทธบูชา สำหรับโครงการจัดริ้วขบวนแห่บัวพุทธบูชา งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติการณ์ใหม่ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายพลาสวูด (กิจกรรมหลักที่ 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลทับคล้อ) เพื่อใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานดับเพลิง ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดับเพลิง ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับ โครงการจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับ โครงการจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทำปูนขาว สำหรับโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศ การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานดับเพลิง ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดน้ำดื่มแบบแก้ว สำหรับโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ ประจำรถกู้ชีพ ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมา วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายสำหรับโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ของเทศบาลตำบลทับคล้อ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ ประจำรถกู้ชีพ ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองคลัง ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานบันทึกข้อมูล ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านธุรการและบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานบันทึกข้อมูล ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านธุรการและบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งานจัดเก็บขยะมูลฝอย) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง พนักงานประจำรถสูบสิ่งปฏิกูล ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งานสูบสิ่งปฏิกูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง พนักงานจดูแลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งานดูแลสถานที่กำจัดขยะ) ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและงานจั วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง พนักงานกวาดถนน ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งานกวาดถนน) ประจำปีงบประมาณ 2 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์ ตามโครงการบริหารงานโรงฆ่าสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ ประจำรถกู้ชีพ ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประม วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้ารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านบริการชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานบันทึกข้อมูล วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้) จำนวน 1 คัน วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ/คัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและโยธา ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานไฟฟ้าและงานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานส วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและโยธา ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานไฟฟ้าและงานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสวนสาธาร วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวม 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน กองคลัง เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและโยธา ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานไฟฟ้าและงานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสวนสาธารณะ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลางของโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 8 รายการ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด (กิจกรรมหลักที่ 1 จัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้) เพื่อใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้ เพื่อใช้ในโครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กิจกรรมหลักที่ 1 จัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลางของโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บขยะติดเชื้อไวรัส ศูนย์กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ (ลากจูง) เครื่องยนดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชั้นวางหนังสือ สำหรับใช้ในโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลางของโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุเพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลสนาม อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จำนวน 9 รายการ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลทับคล้อ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุเพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลสนาม อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จำนวน 7 รายการ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ โครงการวิถีธรรมสู่การดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ โครงการสายใยรักสายสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2564 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) สำหรับศูนย์กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักกันตัวที่ ศูนย์กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับศูนย์กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารให้ผู้เข้ากักกันตัวที่ศูนย์กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส ศูนย์กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ไม่่ใช่ยา ครุภัณฑ์ สำหรับศูนย์กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลศูนย์กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพประจำรถกู้ชีพ ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งประจำรถบรรทุกขยะ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล (กิจกรรมหลักที่ 2 ขยายผลชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมหลักที่ 2 ขยายผลชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามโครงการพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด (การจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (การจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับ โครงการให้ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับ โครงการให้ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและบันทึกข้อมูล ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเสริมสร้างวินัยจราจร เขตสวมหมวกกันนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎวินัยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองการศึกษา ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้และตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเรียนการส วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ/คัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลและโฟมบอร์ด สำหรับการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคา คุณลักษณะของพัสดุ และราคากลาง ของการจัดซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลางของโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างเหมาบริการสอนฯ ปฏิบัติงานกองการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 10 -16 เมษายน 2564 สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด สำหรับโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ประ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ตราประทับบัตรเลือกตั้งฯ โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา? จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก? ปฏิบัติงานกองการศึกษา? ตำแหน่ง? ครูจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์? ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน? ประจำปี?งบประมาณ? พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา? จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก? ปฏิบัติงานกองการศึกษา? ตำแหน่ง? ครูจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์? ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน? ประจำปี?งบประมาณ? พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแผ่นพับตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มแบบแก้ว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ตำแหน่งครูจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 7 รายการ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลแบ่งเขตเลือกตั้งฯ โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบแก้ว โครงการเทิดทูนและปกปป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้อกงันภัยแก่ประชาชน วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้อกงันภัยแก่ประชาชน วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล? โครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ? ประจำปี? 2564 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำโล่รางวัลของโครงการใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการใส่ใจ สุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำไตรมาส 4 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างทำพวงมาลาพร้อมขาตั้ง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนา ประจำปี 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างทำพวงมาลาพร้อมขาตั้ง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและบันทึกข้อมูล ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะราคาประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เมื่อวัน 19 มกราคม 2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา สอบราคา (ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 6 คัน) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งที่ชำรุด วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสูบสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด เสื่อมสภาพ ระหว่าง ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา/สอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด