ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ของเทศบาลตำบลทับคล้อ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ ประจำรถกู้ชีพ ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด