ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำประปาเพื่อเป็นท่อส่งน้ำหลัก บริเวณข้างถนนพล.4037 เริ่มจากจุดตรวจท่างามถึงซอยบ้านนายมนัส ดาอยู่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปาเพื่อเป็นท่อส่งน้ำหลักบริเวณข้างถนนเทพประสิทธิ์ เริ่มจากสะพานวัดโบสถ์ถึงซอยเทพารุ่งเรือง 3 หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ และหมู่ที่ 4 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทองรัตน์ช่วงซอยศาลเจ้าถึงสะพานท่างาม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่หน้าอาคารเอนกประสงค์ถึงบ้านนางหอม วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังกร่าง 3 ตลอดสาย ณ หมู่ที่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพประสิทธิ์ ตั้งแต่สะพานท่างามถึงสามแยก หมู่ที่ 11 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังกร่าง 3 ตลอดสาย ณ หมู่ที่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำประปาเพื่อเป็นท่อส่งน้ำหลักบริเวณข้างทางหลวงหมายเลข 1086 (วัดโบสถ์-แควน้อย) เริ่มจากสำนักงานสรรพาสามิตถึงสุดเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ 4 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่แยกดาบเพชร ซอย 6 ถึงแยกดาบเพชร ซอย 9 ณ หมู่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังกร่าง 3 ตลอดสาย ณ หมู่ที่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพประสิทธิ์ ตั้งแต่สะพานท่างามถึงสามแยก หมู่ที่ 11 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลาน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,518.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 11 ร้านชาลีคาร์แลนด์ เริ่มจากบริเวณทางแยกตรงไปบ้านมารดาของนายชัยยุทธ เอี่ยมภู่ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 11 ร้านชาลีคาร์แลนด์ เริ่มจากบริเวณทางแยกตรงไปบ้านมารดาของนายชัยยุทธ เอี่ยมภู่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจรหักบ่อพักไม่น้อยกว่า 621.46 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง 0.20-0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 144 ท่อน และบ่อพัก 11 บ่อ ตามแบบแปลนประมาณการเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานต่างๆจำนวน 1 สาย ณ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังอาคารเอนกประสงค์ชุมชนบ้านวังเจ็กจากบ้านนางหอม ถึงคลองชลประทาน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังอาคารเอนกประสงค์ชุมชนบ้านวังเจ็กจากบ้านนางหอม ถึงคลองชลประทาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 468.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 12 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางทองย้อย ฉิมไหล วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางทองย้อย ฉิมไหล ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจรหักบ่อพักไม่น้อยกว่า 217.283 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง 0.20-0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 87 ท่อน และบ่อพัก 7 บ่อ หมู่ที่2 ตำบลวัดโบสถ์อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสหกรณ์การเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ ถึงถนนสายเทพประสิทธิ์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสหกรณ์การเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ ถึงถนนสายเทพประสิทธิ์ ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 136.00 ตารางเมตร หมู่ที่4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บริเวณบ้านนางเทียม น้อยกอ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บริเวณบ้านนางเทียม น้อยกอ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจรหักบ่อพักไม่น้อยกว่า 157.88 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 0.20-0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 49 ท่อน และบ่อพัก 5 บ่อ หมู่ที่7 ตำบลวัดโบสถ์อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานต่างๆ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บริเวณบ้านนางเทียม น้อยกอ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บริเวณบ้านนางเทียม น้อยกอ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจรหักบ่อพักไม่น้อยกว่า 157.88 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 0.20-0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 49 ท่อน และบ่อพัก 5 บ่อ หมู่ที่7 ตำบลวัดโบสถ์อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานต่างๆ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านอาจารย์ศิริญา น่วมตาล วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านอาจารย์ศิริญา น่วมตาล ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจรหักบ่อพักไม่น้อยกว่า 862.065 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 181 ท่อน และบ่อพัก 14 บ่อ ลูกรังไหล่ทาง 0.20 – 0.50 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานต่างๆ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บริเวณบ้านนางเทียม น้อยกอ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บริเวณบ้านนางเทียม น้อยกอ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจรหักบ่อพักไม่น้อยกว่า 157.88 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 0.20-0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 49 ท่อน และบ่อพัก 5 บ่อ หมู่ที่7 ตำบลวัดโบสถ์อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงพักสัตว์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงพักสัตว์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว พร้อมบ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการถ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการถ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,193.00 ตารางเมตร และส่วนขยายหูช้าง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 282 ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 20 บ่อ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาพักสัตว์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว พร้อมบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 4 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาพักสัตว์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว พร้อมบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 4 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (รายละเอียดแนบท้าย) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ปรับปรุงแท่นจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ทาสีภายนอกตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 1 หลัง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ปรับปรุงแท่นจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ทาสีภายนอกตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านท่างาม วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านท่างาม ชอย1(บ้านนายสี) ณ หมู่ที่ 3 ต. ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมซอย 6 และซอย 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมซอย 6 และซอย 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนทองรัตน์ ช่วงซอยศาลปู่ (ต่อหมู่ที่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ ถึงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านนางดอกไม้) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนทองรัตน์ ช่วงซอยศาลปู่ (ต่อหมู่ที่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ ถึงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านนางดอกไม้) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 (นายน้ำหวาน ชูมา ) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 (นายน้ำหวาน ชูมา ) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192.50 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.20-0.50 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนสายหน้าบ้านพักนายอำเภอ (หลังเก่า) ไปเชื่อมกับ ถนนหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนสายหน้าบ้านพักนายอำเภอ (หลังเก่า) ไปเชื่อมกับ ถนนหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,959 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัด พิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายชมทุ่ง ต่อจากถนน ค.ส.ล.(บริเวณบ้านนายวันชัย ทิมอ้น ) ออกไปจนถึงถนนสายเอเชีย วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายชมทุ่ง ต่อจากถนน ค.ส.ล.(บริเวณบ้านนายวันชัย ทิมอ้น ) ออกไปจนถึงถนนสายเอเชีย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,295 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.20-0.50 เมตร หมู่ที่ 2, 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ งบประมาณ 673,700.-บาท(-หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวังกร่าง 2 ยาว 135.00 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนซอยดาบเพชร 4 (บ้านนางรัตน์ อุทัย) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนซอยดาบเพชร 4 (บ้านนางรัตน์ อุทัย) ยาว 288.00 เมตรหมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนเทพประสิทธิ์ ตั้งแต่หน้าวัดท่างาม ถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนเทพประสิทธิ์ ตั้งแต่หน้าวัดท่างาม ถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 715.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,575 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ งบประมาณ 1,647,700.-บาท(-หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายบุญเลิศ กลิ่นมั่น วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายบุญเลิศ กลิ่นมั่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.20-0.50 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายมานะ กลิ่นมั่น วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายมานะ กลิ่นมั่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 291.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.20-0.50 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางทองใบ เนียมสวรรค์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางทองใบ เนียมสวรรค์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 507.50 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.20-0.50 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ งบประมาณ 256,100.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนซอยดาบเพชร 4 (บ้านนางรัตน์ อุทัย) ยาว 288.00 เมตรหมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ งบประมาณ 1,110,700.-บาท(-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณบ้านนางเฟื่อง จันทร์รักษ์ และบ้านอาจารย์นุชนาฏ สุขประเสริฐ และบ้านนายสุรัตน์ อินนวล ยาว 160.00 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ งบประมาณ 533,000.-บาท(-ห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนายเกษม อิ่มหมีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางบุญสม เชียงมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางก้านหลี กุลคง ถึงบ้าน นายเฉลียว จันทร์รักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางก้านหลี กุลคง ถึงบ้าน นายเฉลียว จันทร์รักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนสายหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ ไปทางโรงฆ่าสัตว์ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนสายหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ ไปทาง โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ งบประมาณ 928,300.-บาท (-เก้าแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าฟงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าฟงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หลวงพ่อเพชร ซอย 7 ข้างบ้านอาจารย์นิยม ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางก้านหลี กุลคง ถึงบ้าน นายเฉลียว จันทร์รักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางก้านหลี กุลคง ถึงบ้าน นายเฉลียว จันทร์รักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยหลวงพ่อเพชร 4 ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.2-0.50 เมตร วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยหลวงพ่อเพชร 4 ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.20-0.50 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ งบประมาณ 165,000.-บาท(-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ปรับปรุงแท่นจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ทาสีภายนอกตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ณ ตลาดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ปรับปรุงแท่นจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ทาสีภายนอกตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ณ ตลาดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณราคากลาง 527,000.- (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์์ติกคอนกรีต ถนนเทพประสิทธิ์สายริมน้ำแควน้อย วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์์ติกคอนกรีต ถนนเทพประสิทธิ์สายริมน้ำแควน้อย ตั้งแต่ถนนซอยดาบเพชร 14 ข้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดโบสถ์ ไปถึงสะพานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 667.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,334.50 ตารางเมตรจำนวน 1 สาย หมู่ที่ 4 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแยกจากถนนสายวัดโบสถ์ - นาขาม ไปหมู่ที่ ๑๑ ต.ท่างาม จำนวน ๑ สาย หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแยกจากถนนสายวัดโบสถ์ - นาขาม ไปหมู่ที่ ๑๑ ต.ท่างาม จำนวน ๑ สาย หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณราคากลาง ๒,๑๒๕,๕๐๐.-บาท (-สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแยกจากถนนสายวัดโบสถ์ - นาขาม ไปหมู่ที่ ๑๑ ต.ท่างาม จำนวน ๑ สาย หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแยกจากถนนสายวัดโบสถ์ - นาขาม ไปหมู่ที่ ๑๑ ต.ท่างาม จำนวน ๑ สาย หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณราคากลาง ๒,๑๒๕,๕๐๐.-บาท (-สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด