กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชกฤษฎีกา วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 (เล่ม 123 ตอนที่ 54 ก 25 พฤษภาคม 2549) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประมาวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด