กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด