กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
คำอธิบายประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าดู ตามมาตรา 9แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สิทธิของประชาชน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่าด้วย อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณาและองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเฉยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด