อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
อำนาจหน้าที่ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7(2)  ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 291 ง 27 พฤศจิกายน 2560 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด