มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาทราย วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
มาตรา 9(7) มติ ครม. หรือ มติ คกก.ที่แต่งตั้งโดย กม. หรือโดยมติ ครม. วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด