มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด