สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
... อ่านทั้งหมด