นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 5/2563) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 3/2562) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
มาตรา9(2)นโยบายและการตีความ/ผลการหารือ เช่น นโยบายหัวหน้าส่วนราชการ แผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด