พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มาตร9(1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ได้แก่ การอนุมัติ/อนุญาต การวินิจฉัย การอุทธรณ์ คำสั่งฯลฯ 
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบเปิดข้างเทท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 6 จุด 
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งเสียงตามสาย (ชนิดไร้สาย) จำนวน 1 ระบบ 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 7 เครื่อง 
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหากล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเกาะกลางสี่แยกเขาทรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอย 4 
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 6 ซอย 6-1 ซอย 10 และซอย 14 ม.1 
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังและด้านข้างฝั่งทิศตะวันออกของ สนง.เทศบาลตำบลเขาทราย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2564) 
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรั้วสแตนเลสบริเวณรอบสระหลวงหน้าศาลเจ้า หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณทางคู่ขนานสี่แยกเขาทรายฝั่งศาลเจ้าพ่อเขาทรายพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซอย14 ซอย27-1 ซอย30 ซอย46 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 19 ตรอก 2 หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณแยกซอย 7 ต่อจากบ้างนางแป้น ม.10 โดยวิธีเฉพาเจาะจง 
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาทราย ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มาตรา9(2)นโยบายและการตีความ/ผลการหารือ เช่น นโยบายหัวหน้าส่วนราชการ แผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น 
2 เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 3/2562) 
3 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2562 
4 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2562 
5 เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2562 
6 เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2562 
7 เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2563 
8 เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2563 
9 เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 5/2563) 
10 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 3/2563 
11 เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 6/2563 
12 เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564 
13 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 1/2564 
14 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
15 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564 
16 เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2564 
17 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2564 
18 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2564 
19 เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3/2564 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มาตรา9(3)แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน  
2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
3 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือสำหรับประชาชน 
2 คำสั่งเทศบาลตำบลเขาทราย 
3 มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน(รับเรื่องร้องทุกข์) 
4 คำสั่งเทศบาลตำบลเขาทราย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มาตรา 9(7) มติ ครม. หรือ มติ คกก.ที่แต่งตั้งโดย กม. หรือโดยมติ ครม. 
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาทราย 
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) 
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 (แบบ สขร.1) 
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) 
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 (แบบ สขร.1) 
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 (แบบ สขร.1) 
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 (แบบ สขร.1)  
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (แบบ สขร.1)  
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) 
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1) 
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1) 
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1) 
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 (แบบ สขร.1) 
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) 
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) 
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) 
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) 
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 (แบบ สขร.1) 
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (แบบ สขร.1) 
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถูนายน 2564 (แบบ สขร.1) 
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม (แบบ สขร.1) 
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 (แบบ สขร.1) 
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1) 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร.1) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โครงการขาดสารไอโอดีนป 
2 เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (โครงการฝึกอาชีพ) 
3 เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(โครงการปรับลดปริมาณขยะมูลฝอย) 
4 เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(โครงการสัตว์ปลอดโรค) 
5 เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(โครงการออกพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย) 
6 โครงการออกพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2563 
7 โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 (1)หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงานรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง(ขั้นตอนการชำระภาษี) 
2 (2)เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (คู่มือประชาชน) ุ 
3 (2)เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคคากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง(คำแนะนำการชำระภาษี) 
4 (1)โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง(พ.ร.บ.จัดตั้งเทศบาล)  
5 (3)ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
6 (5)หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ(แบบคำร้อง ,ทางไลน์) 
7 (5)หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ(โทรศัพท์หรือติดต่อหน่วยงาน) 
8(1)โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540) 
9 (3)มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงานและผลการประเมินในแต่ละรอบปีงบประมาณ 
10 (4)ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บคุลากรของหน่วยงานที่ต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
11 (4)ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
12 (4)ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
13 (2)เอกสารและคู้มือการปฏิบัติงานของบคุลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง(การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ) 
14 (2)เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง(เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ) 
15 (2)เอกสารและคู้มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 
16 (2)เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน รวมทั้งระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (คำแนะนำงานกองช่าง) 
17 (5)คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑืและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป้นแนวทางในการดำเนินงาน(เทศบัญญัติบ่อดักไขมัน) 
18 (1)กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ (กฎกระทรวง) 
19 (1)กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ (พระราชบัญญัติ) 
20 (1)กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ (ระเบียบกระทรวงการคลัง) 
21 (5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป้นแนวทางในการดำเนินงาน (เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป) 
22 (5)คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน (เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล) 
23 (2)เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (การจัดการมูลฝอยทั่วไป) 
24 (2)เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง(เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล) 
25 (3) มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขาทราย 
26 (4) มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขาทราย 
27 (4)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
28 (3)การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการเทศบาลตำบลเขาทราย 
29 (3)แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
30 (2)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ ผด.2) 
31 (5)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม (แบบ สขร.1) 
32 (6)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
33 (2)แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ผด.1) 
34 (5)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1) 
35 (5)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 (แบบ สขร.1) 
36 (3) แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
37 (5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) 
38 (5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) 
39 (5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 (แบบ สขร.1) 
40 (5)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) 
41 (5)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) 
42 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 
43(2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผด.5) 
44(3) โครงการก่อสร้างรั้วสแตนเลสบริเวณรอบสระหลวงหน้าศาลเจ้า หมู่ที่1 
45(3) โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซอย14 ซอย27-1 ซอย30 และ ซอย46 
46(3) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ทางคู่ขนานทางหลวง ด้านทิศเหนือฝั่งร้าน 7-11 หมู่ 10 
47(3) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากซอย7 ถึงหน้าตลาดนันทนา หมู่10 
48(3)โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวิณทางคู่ขนานสี่แยกเขาทรายฝั่งศาลเจ้าพ่อเขาทรายพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล.หมู่ที่1 
49(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรั้วสแตนเลสบริเวณรอบสระหลวงหน้าศาลเจ้า หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
50(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณทางคู่ขนานสี่แยกเขาทรายฝั่งศาลเจ้าพ่อเขาทรายพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
51(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซอย14 ซอย27-1 ซอย30 ซอย46 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
52 (5) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (สขร.1) 
53 (5) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (สขร.1) 
54 (6) ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผด.6) งวดที่ 1 
55 (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
56 (4) รายงานผลสำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
57 (5) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
58 (7) แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
59 (7) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
60 (7) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
61 (8) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลเขาทราย 
62 (1) เทศบัญญัติ เรื่อง รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
63 (2) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ติดตามประเมินผลแผน ปี 2563) 
64 (4) ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 
65 (4) ประกาศเทศบาลตำบลเขาทราย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
66(4) ประกาศเทศบาลตำบลเขาทราย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
67 (4)ประกาศเทศบาลตำบลเขาทราย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
68 (5) แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566 
69 (6) ขอความอนุเคราะห์รถดูดสิ่งปฏิกูล 
70 (6) ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
71 (6) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 
72 (6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 
73 (6) รายงานผลการออกตรวจเยี่ยมร้านอาหาร 
74 (6) ล้างท่อระบายน้ำ ซอย 27 (2 ฝั่ง) 
75(1) -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 
76 (1) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ติดตามประเมินผลแผน ปี 2563) 
77(2) - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 
78 (2) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 
79 (2) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
80(3) โครงการก่อสร้างรั้วสแตนเลส บริเวณรอบสวนสาธารณะข้างศาลเจ้าพ่อเขาทราย หมู่ที่1 
81(3) โครงการปรับปรุงพื้น บริเวณสวนสาธารณะหน้าศาลเจ้า หมู่ที่ 1 
82 (3) ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
83 (3) ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 
84 (3) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 
85 (3) รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563 
86 (3) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 
87 (4) รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563 
88 (4) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ติดตามประเมินผลแผน ปี 2563) 
89 (4) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
90 (5) การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
91 (3) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน ประจำปี 2563 
92 (3) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก บริเวณทางคู่ขนานสี่แยกเขาทรายฝั่งหน้าตลาดนันทนา หมู่ที่10 
93 (3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณแยกซอย 7 ต่อจากบ้านนางแป้น หมู่10 ตำบลเขาทราย 
94 (3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย19 ตรอก2 หมู่4 ตำบลเขาทราย 
95 (3) โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาทราย หมู่10 
96 (3) โครงการปรับปรุงเกาะกลางสี่แยกเขาทรายฝั่งทิศเหนือ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
97 (3) โครงการปรับปรุงรั้วและตาข่ายกันสุนัขรอบสนามกีฬา หมู่10 
98 (4) ประกาศเทศบาลตำบลเขาทราย เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
99 (5) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2564-2/2564)  
100 (5) ประกาศเทศบาลตำบลเขาทราย เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
101 (6) ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบััติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม) 
102 (3) สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เขาทราย ประจำปี พ.ศ.2564 
103 (4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 19 ตรอก 2 หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
104 (4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณแยกซอย 7 ต่อจากบ้างนางแป้น ม.10 โดยวิธีเฉพาเจาะจง 
105 (4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาทราย ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
106 (5) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (แบบ สขร.1) 
107 (3) แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
108 (5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร.1) 
109 (5)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 (แบบ สขร.1) 
110 (5)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 (แบบ สขร.) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 6.ที่สาธารณประโยชน์(แผนที่แสดงพิกัดและที่ตั้ง) 
2 6.ที่สาธารณประโยชน์(หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงการฝึกอาชีพ(ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข) 
2 โครงการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย 
3 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งในการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย 
4 โครงการให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย 
5 โครงการให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 
7 โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย 
8 โครงการป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้าในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย 
9 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย 
10 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา (COVID19) และโรคอุบัติใหม่ 
11 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ให้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ 
12 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ เทศบาลตำบลเขาทราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบเปิดข้างเทท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ(แบบเปิดข้างเทท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเกาะกลางสี่แยกเขาทรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังและด้านข้างฝั่งทิศตะวันออกของ สนง.เทศบาลตำบลเขาทราย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 4 ฝั่งทิศใต้ (จากบ้านนายแต้ม) และฝั่งทิศเหนือต่อจากรางระบายน้ำเดิม ถึงบ่อพักท่อระบายน้ำซอย 2 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 6 ซอย 6-1 ซอย 10 และซอย 14 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรั้วสแตนเลสบริเวณรอบสระหลวงหน้าศาลเจ้า หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณทางคู่ขนานสี่แยกเขาทรายฝั่งศาลเจ้าพ่อเขาทรายพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซอย14 ซอย27-1 ซอย30 ซอย46 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 19 ตรอก 2 หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณแยกซอย 7 ต่อจากบ้างนางแป้น ม.10 โดยวิธีเฉพาเจาะจง 
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาทราย ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-