พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ดัชนีรวม 
2 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4 สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ 3 
2 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ 3 
3 ตลาด พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ 3 
4 การบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ 3 
5 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ 3 
6 การลดหย่อนและการยกเว้นเพื่อลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ 3 
7 การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ 3 
8 ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ 3 
9 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ 3