โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • ด้านการจัดหาพัสดุ
  • ด้านการให้บริการประชาชน
  • ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน
  • ด้านการบริหารงบประมาณ
  • ด้านบริหารงานบุคคล
  • ข้อ 6 ด้านการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
  • มาตรา9(8) ข้อ 6 (1)หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • มาตรา9(8) ข้อ 6 (2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปี
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -