ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������.��������������������������������������������������������������� ���������.������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2561
(2 ราย)
1 (50%) 1 (50%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(2 ราย)
0 (0%) 1 (50%) 1 (50%)
พ.ศ. 2563
(48 ราย)
27 (56%) 16 (33%) 5 (10%)
พ.ศ. 2564
(105 ราย)
53 (50%) 42 (40%) 10 (10%)