ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานประจำรถขยะ)
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานประจำรถขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ? ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยแนบหลักฐานประกอบใบสมัครดังนี้ ? รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป? ? สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ?? ? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ? ? สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ ? ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ?? ? สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ? สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 16 - 26 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ 053-795321 ต่อ 15 ค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆโปรดศึกษาตามเอกสารรูปภาพแนบด้านล่าง โดยละเอียดขอบคุณค่ะ เชื่อมโยง ...
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม , อำเภอ เทิง ที่เข้าร่วมโครงการจากภาครัฐ คนละครึ่ง
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม , อำเภอ เทิง ที่เข้าร่วมโครงการจากภาครัฐ "คนละครึ่ง" เชื่อมโยง ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ในเขต เทศบาลตำบลเวียงเทิง
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากเทศบาลตำบลเวียงเทิง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ในเขต เทศบาลตำบลเวียงเทิง ดัวยกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกำหนด ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดหลักสูตรการอบรมของกรมอนามัย จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ ๑) หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการอาหาร ผู้ประกอบกิจการ ๒) หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จะดำเนินการจัดอบรมตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ในช่วง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ สำหรับผู้ประกอบกิจการอาหาร และในช่วง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำหรับผู้สัมผัสอาหาร จึงขอเชิญผู้ประกอบการกิจการร้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ได้สมัครเข้าร่วมรับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกำหนด โดยสามารถสมัครอบรมและส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมได้ด้วยตนเองที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 เทศบาลตำบลเวียงเทิง ภายใน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นี้ค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่กองสาธารณสุขฯ ทต.เวียงเทิง เบอร์โทรศัพท์ 053-795321 ต่อ 15 ค่ะ เชื่อมโยง ...
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
แบบฟอร์ม ผู้ปฎิญาณตน "งดเหล้าเข้าพรรษา"
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด