ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สรุปสาระสำคัญ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 1) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 (มาตรา 2) 2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (มาตรา 9) 3) เจ้าพนักงานตาม พรบ. ประกอบด้วย พนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ผู้แต่งตั้งคือนายกฯ และเป็นนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีผลคือ “การคุ้มครองตามกฎหมาย” และ “การลงโทษตามกฎหมาย” ยกตัวอย่างเช่น การคุ้มครองตามกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว หากมีผู้ดูหมิ่น หรือแจ้งความเท็จ หรือต่อสู้ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือข่มขืนใจให้เจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผู้กระทำการดังกล่าวก็จะต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 ,มาตรา 137 ,มาตรา 138 และมาตรา 139 เป็นต้น 4) มีคณะกรรมการต่างๆ หน่วยงานไม่โดดเดี๋ยวอีกต่อไป 4.1)คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ให้คำแนะนำและคำปรึกษา (มาตรา 23) 4.2) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด มีหน้าที่พิจารณาผลการอุทธรณ์การประเมินภาษี (มาตรา 74 หรือ มาตรา 75) 5) ฐานภาษีใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งกรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นทื่เป็นผู้จัดส่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ให้ อปท. (มาตรา 35 และมาตรา 36) 6) อัตราการจัดเก็บภาษี 6.1 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ใช้ประโยชน์เกษตรกรรม ไม่เกินร้อยละ 0.15 6.2 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัย ไม่เกินร้อยละ 0.3 6.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ใช้ประโยชน์อื่น และเป็นที่ว่างเปล่าไม่ใช้ประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 1.2 7) ปิดประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ได้จากธนารักษ์ และอัตราภาษีที่ใช้ ณ สำนักงาน ก่อนวันที่ 1 ก.พ. ของทุกปี (มาตรา 39) ประเมินภาษีและส่งแบบให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี (มาตรา 44) ผู้เสียภาษีต้องชำระภาษีภายในเดือนเมษายน ของทุกปี (มาตรา 46) สามารถมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับชำระภาษีแทนได้ (มาตรา 50) ถ้าเค้าทำให้นะ ?? ข้อนี้เด็ด ค้างชำระภาษีจะไม่สามารถทำนิติกรรมกับกรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินได้ (มาตรา 59) และหน่วยงาน อปท.ต้องแจ้งรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีให้กรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี (มาตรา 60) 9) ให้ทำหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี (มาตรา 61) และเพิ่มความชัดเจนในเรื่องการยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (มาตรา 62 - 67) 10) เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม (มาตรา 68 - 70) 10.1 ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด เบี้ยปรับร้อยละ 40 10.2 ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด แต่มาชำระก่อนทำหนังสือแจ้ง เบี้ยปรับร้อยละ 10 10.3 ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด ทำหนังสือแจ้งแล้วมาชำระภายในกำหนดเวลาของหนังสือ เบี้ยปรับร้อยละ 20 10.4 ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด เสียเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือน ค้างชำระนานก็จัดกันไปครับ สุดจัดปลัดบอก 555 11) บทกำหนดโทษ ความผิดตามมาตรา 83 มาตรา 84 มาตรา 85 หรือมาตรา 87 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบได้ (มาตรา 90) ไม่ยินยอมจ่ายค่าเปรียบเทียบปรับ หรือไม่ชำระค่าเปรียบเทียบปรับ ให้ดำเนินคดีต่อไป ผู้ที่แจ้งเท็จและหลบหลีกภาษีคงจะร้องหาท่านประยุทธ์กันมิใช่น้อย 5555 12) หน้าที่ของกรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดิน ส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดิน และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย (มาตรา 92) ในกรณีมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือมีการจดทะเบียนเช่า สำนักงานที่ดินต้องแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนเช่าแก่ อปท.ที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ (มาตรา 10) ข้อนี้จะรอดูว่าเป็นไปตาม พรบ.ได้สักแค่ไหน ??? 12) บทเฉพาะกาล 2 ปีแรก ใช้อัตราภาษีพิเศษก่อน (มาตรา 94) อัตราส่วนลดภาษีพิเศษใน 3 ปีแรก (มาตรา 97) อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กิจกรรม “ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
อำเภอจุน เทศบาลตำบลหงส์หิน และประชาชนจิตรอาสา ร่วมกิจกรรม/โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กิจกรรม “ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันศุกร์ ที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น ณ ลานสถานปฏิบัติธรรมพระธาตุหงส์หิน หมู่ที่ 11 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เชื่อมโยง ...
กิจกรรมปลูกไผ่เสริมแนวเขตป่า เพื่อการอนุรักษ์
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลหงส์หิน ร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ ประชาชนจิตอาสา และนักเรียนโรงเรียนบ้านสักลอ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกไผ่เสริมแนวเขตป่า บริเวณห้วยมาเลีย ในท้องที่บ้านสักพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ในวันศุกร์ ที่ 19 กรกฏาคม 2562 โดยร่วมกันปลูกไผ่และต้นไม้ป่า เพื่อทำให้แนวเขตป่ามีความชัดเจน และได้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่สำคัญของชุมชนให้มีความสมบูรณ์ รวมทั้งได้สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
โครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในร่างกายให้กับกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงตำบลหงส์หิน
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลหงส์หิน ร่วมกับ อสม.ตำบลหงส์หิน ร่วมกันจัดทำโครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในร่างกายให้กับกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่้วไปที่มีความเสี่ยงตำบลหงส์หิน ประจำปี 2562 เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 ตำบลหงส์หิน ได้รับการตรวจสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด และให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีในการเกษตร ในระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 ตำบลหงส์หิน อ่านต่อ ...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนตำบลหงส์หิน
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลหงส์หิน ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสักลอ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด