ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของ อบต.ลำใหม่ (12/09/2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) (28/06/2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) (22/04/2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) (22/04/2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ของ อบต.ลำใหม่ (01/10/2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ดาวน์โหลดเอกสาร (01/10/2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ (17/02/2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) (02/04/2563)
ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ (23/01/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) (24/10/2562)