ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) (02/04/2563)
ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ (23/01/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) (24/10/2562)
ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (17/10/2562)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (17/10/2562)
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (01/05/2562)
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (01/05/2562)
ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาขยะฯ (29/03/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (08/02/2562)
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ www.dla.go.th หัวข้อ “ข้อมูลข่าวสาร” (23/01/2562)