- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสันมะเหม้า หมู่ที่ 4 ซอย 4 ตำบลม่วงคำ (16 มีนาคม 2561) (16/03/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายไหล่ทาง บ้านผามวัว หมู่ที่ 3 (16 มีนาคม 2561) (16/03/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายหลัก บ้านสันน้ำบ่อ หมู่ 6 ตำบลม่วงคำ (16 มีนาคม 2561) (16/03/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 ซอย 1/2 (07 มีนาคม 2561 ) (07/03/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดดังนี้ (07 มีนาคม 2561) (07/03/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงคำ (26 กุมภาพันธ์ 2561) (26/02/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงคำ (26 กุมภาพันธ์ 2561) (26/02/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงคำ (26 กุมภาพันธ์ 2561 ) (26/02/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลม่วงคำ (10 มกราคม 2561 ) (10/01/2561)