- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2564 (01/10/2563)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2564 (01/10/2563)
คู่มือการปฎิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (20/03/2562)
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ (20/03/2562)
คู่มือการพัฒนาและการส่งเสริมการปฎิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560 (20/03/2562)
คู่มือกำหนดมาตรฐานปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ (20/03/2562)
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2562 (04/10/2561)
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2562 (04/10/2561)
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2561 (02/10/2560)
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2561