การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ครั้งที่ 2/2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชน ชั้น 2 อาคาร สปน.
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด