ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
"มาตรการป้องกันโควิด - ๑๙ ในระดับองค์กรและระดับบุคคล" วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ท่านสามารถเข้ามาตอบแบประเมินได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น ฯ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอและประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๒ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน เกี่ยวกับร่างกฎหมายอย่างรอบด้าน โดยสามารถเข้าไปให้ความคิดเห็นทางเว็บไซต์ www.dla.go.th หัวข้อ “ข้อมูลข่าวสาร” ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด