ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ อบต.(มิติ ที่ 2) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ฯ ประจำปี 2564 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แบบคำขอหนังสือรับรองรายได้ทหารผ่านศึก วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แบบกรอกข้อมูลการใช้พลังงาน ในอบต.ม่วงคำ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม อบต.ม่วงคำ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แผนที่ออร์โธสีเชิงเลขแสดงขอบเขตป่าชุมชนบ้านร่องบอน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ตรวจสอบผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สถิติประชากรและบ้าน พื้นที่ตำบลม่วงคำ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2563 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์ม เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์ม แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิขยกิจและสถานที่ฯ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ ของอปท. LPA ปี 2562 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ ของอปท. LPA ปี 2561. วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ ของอปท. LPA ปี 2560 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ ของอปท. LPA ปี 2559 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด