แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (รายละเอียดปรากฏตาม Link แนบท้าย) ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
แผนการดำเนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แผนการดำเนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนการดำเนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
แผนการดำเนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด