พิมพ์  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนการดำเนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
2ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
3แผนการดำเนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
4ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
5แผนการดำเนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
6ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
7ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
8แผนการดำเนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
9ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
10แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อบต.ลำใหม่ 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ฯ 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547