โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • <|--01-->ด้านการจัดหาพัสดุ
  • <|--02-->ด้านการให้บริการประชาชน
  • <|--03-->ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน
  • <|--04-->ด้านการบริหารงบประมาณ
  • <|--05-->ด้านบริหารงานบุคคล
  • <|--06-->ด้านการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -