ข่าวประชาสัมพันธ์
รับรอง มยส. ประจำปี 2562 จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้เชิญชวนสถานประกอบกิจการในจังหวัดนครราชสีมาสมัครเข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) เวลา 14.30 น. คณะกรรมการกลั่นกรองรับรอง มยส. โดยนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รอง ผวจ.นม. ประธานคณะกรรมการ ได้ประชุมและมีมติให้การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 106 ของเป้าหมายดำเนินการทั้งปี นอกจากนี้ ยังรับทราบขัอมูลสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ซึ่งดำเนินการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้นจำนวน 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 104 ของเป้าหมายดำเนินการทั้งปี เชื่อมโยง ...
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
นายเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร.ต.น้อย กำจิตเอก ล่ามภาษากัมพูชา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ให้ความรู้สิทธิ-หน้าที่ แรงงานในระบบและนอกระบบ การติดต่อหน่วยงาน ช่องทางการร้องทุกข์-ร้องเรียน ณ วัดหลุ่มข้าว ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ. นครราชสีมา มีนายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประมาณ 600 คน เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด