ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ข้อ 32 วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กระทำได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าท่ี่ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22 ด้วย
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บันนังสาเรง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด