กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการตรวจแรงงาน และการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี และการแจ้งสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด