แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2559 - 2563 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ปี พ.ศ. 2559 - 2562 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุง ปี 2562 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 256 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ. 2560 - 2564 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ. 2560 - 2564 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
... อ่านทั้งหมด