ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ������������������������������������������������������������������������ 2 (���������������������������������������������������������������)

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(19 ราย)
14 (74%) 5 (26%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(7 ราย)
7 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(57 ราย)
32 (56%) 24 (42%) 1 (2%)
พ.ศ. 2563
(137 ราย)
128 (93%) 3 (2%) 6 (4%)
พ.ศ. 2564
(8 ราย)
6 (75%) 2 (25%) 0 (0%)